Ūdens struktūrdirektīvas ziņojumi

Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC ieviešanas plānu Latvijai ir jāgatavo vairāki ziņojumi Eiropas Komisijai.

2004.gads - ŪSD 3.panta ziņojums "Atbildīgās institūcijas" ziņojums

2005.gads - ŪSD 5.panta ziņojums "Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropogēno slodžu uz pazemes un virszemes ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze." ziņojums

2007.gads - ŪSD 8.panta ziņojumi "Monitoringa programma" ziņojumi

2010.gads - ŪSD 13.panta ziņojumi "Upju baseinu apsaimniekošanas plāni" ziņojumi

2012.gads - ŪSD 13.panta starpziņojumi "Par plānotās pasākumu programmas īstenošanā sasniegto progresu" ziņojumi