Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Latvija 2002. gada 30. maijā ratificēja Kioto protokolu, tādējādi uzņemoties visas tajā noteiktās saistības, tai skaitā par piedalīšanos Starptautiskajā SEG emisiju tirdzniecības sistēmā. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (bij. LVĢMA) saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu 32.7 pantu un 2004. gada 22. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 „Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība” 20. pantu nodrošina ar emisiju kvotu tirdzniecību saistītās aktuālās informācijas pieejamību sabiedrībai.

Starptautiskā SEG emisiju tirdzniecība (saskaņā ar Kioto protokola 17. pantu) nodrošina dalībvalstīm iespēju iegādāties emisiju vienības no citas dalībvalsts un izmantot tās, lai izpildītu savas emisijas samazināšanas saistības, kuras noteiktas Kioto protokolā. Dalībvalstīm noteiktais emisiju apjoms katram periodam jeb pieļaujamo emisiju līmenis (mērķis) ir noteikts un to nedrīkst pārsniegt.

Starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā ir iesaistītas dažāda veida emisiju vienības:

  • AAU – Noteiktā daudzuma vienības, kas tiek piešķirtas dalībvalstīm saskaņā ar dalībvalstu sākuma ziņojumu. Šis emisiju vienību (kvotu) daudzums ir noteikts, ņemot vērā dalībvalstu emitēto SEG daudzumu 1990. gadā (tā sauktajā bāzes gadā);
  • RMU – Emisijas piesaistes vienības, kas tiek piešķirtas dalībvalstīm saskaņā ar mežsaimnieciskām darbībām, kas ir noteiktas Kioto protokola 3.3 un 3.4 pantos;
  • ERU – Emisijas samazināšanas vienības saskaņā ar Kopīgi īstenojamiem projektiem (Joint Implementation), kas noteikti Kioto protokola 6. pantā;
  • CER – Sertificētais emisiju samazinājums saskaņā ar Tīrās attīstības mehānisma (Clean Development Mechanism) projektu aktivitātēm, kas noteiktas Kioto protokola 12. pantā.

Starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā piedalās gan dalībvalstis, gan uzņēmumi, kuru dalība ir noteikta ar Emisijas kvotu sadales plānu katram periodam.

Dalībvalstu iespējas veikt darbības ar Kioto protokola vienībām (pirkt/pārdot) nodrošina emisiju tirdzniecības reģistru sistēma.

Ir izveidoti 2 veidu reģistri:

  • 37 dalībvalstis ir izveidojušas Nacionālos reģistrus, kur ir ieskaitītas dalībvalstīm piešķirtās emisiju vienības;
  • ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņam sekretariāts Tīrās attīstības mehānismu izpildpadomes vārdā ir izveidojis Tīrās attīstības mehānismu reģistru, lai būtu iespējas piešķirt Tīrās attīstības mehānismu kredītus un izplatīt tos dalībvalstīm. Tikai Tīrās attīstības mehānismu projektu dalībniekiem ir piešķirti konti šajā reģistrā, jo šajā emisiju tirdzniecības reģistrā nav pieļauta emisiju tirdzniecība.

Papildinformācija:

Pakalpojums:

Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrs