Tiesību akti

REACH regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

 • REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 (pamatteksts) latviešu un angļu valodā;
 • REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 konsolidētā versija latviešu un angļu valodā  (pēdējie grozījumi veikti 2016. gada 23. jūnijā).
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
  • Komisijas regulas (ES) 2016/1688 (2016. gada 20. septembris), ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

REACH regulas rozījumiem var sekot līdzi arī ECHA mājaslapā.

Īstenošanas tiesību akti

 • KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2235 (2016. gada 12. decembris), ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2091 (2016. gada 28. novembris) neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu.

 • Komisijas regulas (ES) 2016/1688 (2016. gada 20. septembris) ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Komisijas regula (ES) 2016/863 (2016. gada 31. maijs) ar ko attiecībā uz kodīgumu ādai / ādas kairinājumu, nopietniem acu bojājumiem /acu kairinājumu un akūtu toksicitāti groza VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Komisijas īstenošanas regula (ES) 20016/9 (2016. gada 5. janvāris) par datu kopīgu iesniegšanu un datu kopīgošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrešanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 2016/266 (2015. gada 7. decembris) ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Konsolidētā versija, pēdējie grozījumi 15.07.2014.).
  • Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Pamatteksts).
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Konsolidētā versija, pēdējie grozījumi 07.12.2015.)
  • Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Pamatteksts).
 • Komisijas īstenošanas regula (ES) 2016/823 (2016. gada 25. maijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (Dokuments attiecas uz EEZ).
  • Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju.
 • Komisijas paziņojums saskaņā ar 67. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.