Licencēšana

Licencēšana

Kandidātvielu saraksts: kandidātvielu saraksts attiecas uz īpaši bīstamām vielām (SVHC), no tā tiks atlasītas vielas iekļaušanai XIV pielikumā (to vielu sarakstā, kurām vajadzīga licencēšana). Kandidātvielu sarakstu veido saskaņā ar 59. pantu.

Dalībvalsts vai ECHA pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma var ierosināt attiecīgo vielu noteikt par īpaši bīstamu (SVHC). Ja viela par tādu ir noteikta, to iekļauj kandidātvielu sarakstā, kurā esošās vielas pretendē uz iekļaušanu licencēšanas sarakstā (XIV pielikums).

Vielas iekļaušana kandidātvielu sarakstā rada juridiskus pienākumus uzņēmumiem, kas šīs vielas ražo, importē vai izmanto gan atsevišķi, gan maisījumos vai izstrādājumos.

Izstrādājumu importētājiem un ražotājiem jāiesniedz ECHA paziņojums, ja Kandidātvielu saraksta viela ir viņu izstrādājumos vismaz 1 tonna/gadā apjomā un koncentrācijā virs 0.1% masas procenta. Ja reģistrācijas dokumentācijā jau ir iekļauts SVHC vielu lietošanas vieds izstrādājumos, tad atsevišķa paziņošana nav nepieciešama.

Īpaši bīstamas vielas (SVHC) ir vielas ar šādām bīstamību raksturojošajām īpašībām:

  • vielas, kas atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem viela ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska reproduktīvajai sistēmai, 1A vai 1B, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CMR vielas);
  • vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
  • vielas, kas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi un attiecībā uz kurām ir zinātniski pierādījumi par iespējamu nopietnu iedarbību, kas ir pamats līdzvērtīgām bažām kā CMR vai PBT/vPvB vielu gadījumā.

Licencēšana: REACH regula paredz sistēmu, saskaņā ar kuru īpaši bīstamu vielu izmantošanai un to laišanai tirgū var piemērot licencēšanas prasību. Šādas vielas ir iekļautas regulas XIV pielikumā, un tās nedrīkst laist tirgū vai izmantot bez licences pēc rieta datuma. Šī licencēšanas prasība nodrošina, ka šādu vielu izmantošanas radītie riski tiek vai nu pietiekami kontrolēti, vai kompensēti ar sociāli ekonomiskiem ieguvumiem. Svarīgs licencēšanas procesa komponents būs alternatīvo vielu vai tehnoloģiju analīze.

Licencēšanas pieteikums: Aģentūrai iesniegtā dokumentācija, ar kuru piesakās licencēšanai, lai izmantotu (turpinātu izmantot) XIV pielikumā iekļautās vielas.

Licences pārskatīšana: piešķirtajām licencēm tiks noteikts pārskatīšanas termiņš.

Pēc regulatīvā procesa, kas norit divos posmos, SVHC var iekļaut licencēšanas sarakstā un uz tām var piešķirt licenci. Ja viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā, tās ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var pieteikties licences saņemšanai.

Rieta datums: katrai XIV pielikumā (to vielu sarakstā, kurām nepieciešama licencēšana) iekļautajai vielai minētajā pielikumā būs norādīts datums (saukts par “rieta datumu”), pēc kura šīs vielas laišana tirgū un lietošana būs aizliegta. Tas piemērojams, ja vien uz to neattiecas izņēmums vai ja vien nav saņemta licence, vai līdz pēdējā pieteikuma iesniegšanas datumam (18 mēnešu pirms rieta datuma), kas arī ir norādīts XIV pielikumā, nav iesniegts licencēšanas pieteikums, bet Komisijas lēmums par licencēšanas pieteikumu vēl nav pieņemts.

XIV pielikumā iekļautajai vielai uz konkrēto lietošanas veidu var būt noteikts atbrīvojums no licencēšanas. No licencēšanas atbrīvotie lietošanas veidi:

Ražotnē uz vietas izolēti starpprodukti un transportēti izolēti starpprodukti (2. panta 8. punkta b) apakšpunkts). 

Lietošana cilvēkiem paredzētās zālēs vai veterinārās zālēs, kas ir Regulas (EK) Nr. 726/2004, Direktīvas 2001/82/EK un Direktīvas 2001/83/EK darbības jomā (2. panta 5. punkta a) apakšpunkts). 

Lietošana pārtikā vai lopbarībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, tostarp kā pārtikas piedevas pārtikas produktos, kuri ir ietverti Padomes Direktīvas 89/107/EEK darbības jomā, kā aromatizētājus pārtikas produktos, kuri ir ietverti Padomes Direktīvas 88/388/EEK un Komisijas Lēmuma 1999/217/EK darbības jomā, vai pārtikas produktos, piemērojot Regulu (EK) Nr. 2232/96, kā piedevas lopbarībai, kas ir ietverta Regulas (EK) Nr. 1831/2003 darbības jomā, un dzīvnieku barībā, kas ir ietverta Padomes Direktīvas 82/471/EEK darbības jomā (2. panta 5. punkta b) apakšpunkts).

Lietošana zinātnes pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (56. panta 3. punkts) (XIV pielikumā ir norādīts, vai licencēšanas prasība attiecas uz pētniecību un tehnoloģiju izstrādi, kas orientēta uz ražojumiem un procesiem (56. panta 3. punkts).

Lietošana augu aizsardzības līdzekļos Direktīvas 91/414/EEK darbības jomā (56. panta 4. punkta a) apakšpunkts).

Lietošana biocīdu produktos Direktīvas 98/8/EK darbības jomā (56. panta 4. punkta b) apakšpunkts).

Lietošana par automobiļu degvielu, uz ko attiecas Direktīva 98/70/EK (56. panta 4. punkta c) apakšpunkts).

Lietošana par degvielu mobilās vai stacionārās minerāleļļu izstrādājumu sadedzināšanas iekārtās un par degvielu slēgtās sistēmās (56. panta 4. punkta d) apakšpunkts).

Lietošana kosmētikas līdzekļos, kas ir Direktīvas 76/768/EEK darbības jomā (šis atbrīvojums attiecas tikai uz vielām, kas iekļautas XIV pielikumā, balstoties uz to bīstamību cilvēku veselībai) (56. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

Lietošana kosmētikas līdzekļos, kas ir Direktīvas 1935/2004/EEK darbības jomā (šis atbrīvojums attiecas tikai uz vielām, kas iekļautas XIV pielikumā, balstoties uz to bīstamību cilvēku veselībai) (56. panta 5. punkta b) apakšpunkts).

Vielu lietošana maisījumos, ja to koncentrācijas robežvērtība ir mazāka par 0,1 % masas procentu. Tas attiecas tikai uz vielām, kas iekļautas XIV pielikumā, jo ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT), kā definēts 57. panta d) punktā, ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB), kā definēts 57. panta e) punktā, vai ir iekļautas XIV pielikumā, jo ir zinātnes liecības, ka tās var nopietnu ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, izraisot tādas pašas bažas kā vielas ar PBT vai vPvB īpašībām vai vielas, kas klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas (CMR) saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, kā definēts 57. panta f) punktā (56. panta 6. punkta a) apakšpunkts). 

Vielu lietošana maisījumos, ja to koncentrācijas robežvērtība ir mazāka par Direktīvā 1999/45/EK vai Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā norādīto mazāko koncentrācijas robežvērtību, kā rezultātā maisījums klasificējams kā bīstams. Tas attiecas tikai uz vielām, kas iekļautas XIV pielikumā, jo ir klasificētas kā 1. un 2. kategorijas CMR saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK (56. panta 6. punkta b) apakšpunkts).

 

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home