Drošības datu lapas

REACH regula prasa, lai vielu un maisījumu ražotāji un importētāji sniegtu informāciju par to, kā vielas lietot, lai tas būtu droši cilvēkiem un videi. Viens no galvenajiem veidiem informācijas nodošanas ķēdē par ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību ir drošības datu lapas (DDL).

Lietot ķimikālijas? Lieto tās droši!

DDL nepieciešamība:

Vielas vai maisījuma piegādātājs nodrošina vielas vai maisījuma saņēmēju ar DDL bez iepriekšēja pieprasījuma, ja:

 • ja viela vai maisījums atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar CLP Regulu (EK) Nr.1272/2008;
 • viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
 • ja viela iekļauta Kandidātvielu sarakstā.

DDL nodrošina pēc pieprasījuma, ja maisījums NAV bīstams, bet:

 • satur vismaz vienu vielu, kas rada bīstamību cilvēku veselībai vai videi, kuras:
  • individuālā koncentrācija ir  ≥1 % masas procentu maisījumos, kas nav gāzes;
  • individuālā koncentrācija ir ≥ 0,2 %  masas procentiem maisījumos, kas ir gāzes.
 • satur vielu, kurai noteiktas arodekspozīcijas  robežvērtības;
 • satur vismaz vienu vielu, kas klasificēta kā 1.kategorijas 1A vai 1B apakškategorijas ādas sensibilizators, 1.kategorijas 1A un 1B apakškategorijas elpceļu sensibilizators, 2.kategorijas kancerogēna viela, 1. vai 2. kategorijas reproduktīvai sistēmai toksiska viela vai viela, kas ietekmē laktāciju vai iedarbojas ar tās starpniecību, un 2. kategorijas konkrēta mērķa orgāna inde (ar vienreizēju vai atkārtotu iedarbību), pārsniedzot robežvērtību, kas norādīta CLP regulas I pielikuma 3.4.6., 3.6.2., 3.7.2., 3.8.3. un 3.9.4. tabulās;
 • satur vismaz vienu vielu, kuras individuālā koncentrācija ir ≥ 0,1 % masas procentu maisījumos, kas nav gāzes, ja:

Saskaņā ar REACH regulas 31. panta 5. punktu DDL iesniedz oficiālā tās attiecīgās dalībvalsts valodā, kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū, ja vien dalībvalsts neparedz neko citu. Latvijā DDL jānodrošina latviešu valodā. 

 

Uzmanību! 

No 2017. gada 31. maija beidzas "plaukta periods", no 1. jūnija ķīmisko vielu un maisījumu DDL ir jābūt saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 2015/830 pielikuma tekstu.

Atkāpe:

Neskarot REACH regulas 31. panta 9. punktu, drīkst turpināt izmantot DDL, kas jebkuram saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 453/2010, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

Attiecībā uz vielām, par kurām nepieciešams ķīmiskās drošības novērtējums (CSR), informācijai DDL ir jābūt saskaņotai ar CSR, un atbilstošie iedarbības scenāriji ir jāpievieno DDL kā pielikums.

DDL nodrošina bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski, tai ir jābūt datētai, t.i. jābūt informācijai, kad dokuments sagatavots un kad tajā veiktas pēdējās izmaiņas. DDL nodrošina ne vēlāk kā dienā, kad viela vai maisījums tiek piegādāts pirmo reizi.

DDL informācija ir jāatjauno, ja tas ir nepieciešams, un jāpaziņo to saņēmējus.

Gadījumos, kad DDL nav nepieciešamas

Ja DDL nav nepieciešamas, piegādātājam tomēr ir jāpaziņo svarīgāko informācija par risku, kas saistīts ar vielu vai maisījumu, norādot vai vielai/maisījumam ir nepieciešama licence un vai ir noteikti ierobežojumi, kā arī jāsniedz visa cita atbilstošā informācija, lai varētu pielietot piemērotākos riska pārvaldības pasākumus. Piegādātājiem visa šī informācija ir jāatjauno un nekavējoties jāpaziņo lejup pa piegādes ķēdi šādos gadījumos:

 • līdzko kļūst pieejama jauna informācija, kas var ietekmēt riska pārvaldības pasākumus, vai jauna informācija par riskiem;
 • līdzko piešķirta vai atteikta licence;
 • līdzko uzlikts ierobežojums.

Atjaunināto informāciju bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski piegādātājs nodrošina visiem iepriekšējiem saņēmējiem, kam viela vai preparāts piegādāts iepriekšējos 12 mēnešos.

Visai informācijai, ko atjaunina pēc reģistrācijas, pievieno reģistrācijas numuru.

DDL 1.4. sadaļā iekļaujamā informācija: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473.

Lasīt vēl:

Jautājumi/atbildes par DDL

DDL ir jābūt pieejamai tās valsts oficiālajā valodā, kurā attiecīgo vielu vai maisījumu laiž tirgū. Latvijā - latviešu valodā.