CLP

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP, no angļu valodas Classification, Labelling and Packaging), ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2006.

  • CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 (pamatteksts) angļu un latviešu valodā.
  • CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā.

CLP regula nodrošina, ka ķīmisku vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskas vielas.

Pirms ķīmisku vielu laišanas tirgū attiecīgajai rūpniecības nozarei jānosaka potenciālie riski, ko šīs vielas un maisījumi var radīt cilvēku veselībai un videi, klasificējot tos saskaņā ar konstatēto bīstamību. Bīstamās ķīmiskās vielas jāmarķē saskaņā ar standartizētu sistēmu, lai darba ņēmēji un patērētāji pirms šo vielu lietošanas būtu informēti par to iedarbību.

CLP regula stājās spēkā 2009. gada janvārī, un tajā paredzētās ķīmisku vielu klasificēšanas un marķēšanas metodes pamatā ir ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS).

Ar šo regulu pakāpeniski aizstāj divus agrāk pieņemtos tiesību aktus - Bīstamo vielu direktīvu (direktīvas 67/548/EEK) un Bīstamo preparātu direktīvu (1999/45/EK).

Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK prasības tiek pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (2002. gada 12. marts).

 

Īss ieskats ķīmisko vielu klasificēšanā un marķēšanā ES

Aktualitātes

  • ECHA jaunumi - šeit var aplūkot jaunāko informāciju no Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Helsinkos.

Papildus informāciju par CLP regulas prasībām var saņemt REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz adresi reach@lvgmc.lv vai zvanot LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027.