LVĢMC veiks ekoloģiskā caurplūduma noteikšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos

2017. gada 11. aprīlī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) uzsāka projekta ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos/ Ecological flow estimation in Latvian – Lithuanian trans-boundary river basins) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodoloģiju par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu (E-flow) Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos, tādējādi ievērojot Ūdens struktūrdirektīvā un Putnu un Biotopu direktīvās noteiktās prasības un standartus.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija par E-flow novērtēšanu un rekomendācijas nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos. Lai veiktu novērtējumu un varētu izstrādāt metodoloģiju, projekta partneri kopīgi veiks praktiskus novērojumus un modelēšanas darbus Ventas un Lielupes upju baseinos, vērtējot mazo hidroelektrostaciju (HES) ietekmi uz zivju resursiem.

Jānis Šīre, LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs: “Šis projekts ir īpaši nozīmīgs Latvijas ūdeņu izpētei, jo pētījumi par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu Latvijā līdz šim nav veikti. Projekta rezultāti ļaus definēt prasības ūdens resursu izmantošanai, piemēram, HES vajadzībām, nepasliktinot kopējo ūdeņu kvalitāti un nodrošinot to pieejamību gan dabiskajai videi, gan cilvēka vajadzībām.”

25. aprīlī plānota projekta ECOFLOW uzsākšanas sanāksme, kurā projekta partneri detalizēs darba uzdevumus, sasniedzamos mērķus un noteiktos termiņus.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģētikas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv